Bootstrap Case

บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในแต่ละหน่วยงานดังนี้
ฝ่ายผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ (ทต.)
2 อัตรา

      กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และดำเนินการด้านการชายผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านโทรศัพท์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ (ขายส่ง) กำหนดราคา และควบคุมกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินกิจกรรมการตลาดตามแผนงานที่กำหนดไว้ บริหารจัดการช่องทางการชายต่างๆ และตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งช่องทางการชำระค่าใข้บริการ เพื่อดำเนินงานการตลาด ติดตามยอดชาย รายรับ และผลกำไรให้ได้ตาม เป้าหมาย กำหนดงบประมาณและข้อกำหนดด้านการสื่อสารการตลาด กำหนดหรือน้าเสนอตัวเลือกของผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ หรือรายการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการต้านโทรศัพท์ทั้งในประเทศและระหว่าง ประเทศให้กับลูกค้า เช่น การรวมผลิตภัณฑ์และบริการ (Bundled Products) โดยวิเคราะห์จากฐานข้อมูลและ พฤติกรรมลูกค้า แนวโน้มตลาด และทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตรวจสอบข้อร้องเรียนการใฃ้บริการ โทรศัพท์และพิจารณาแนวทางแก้ไขป้ญหาให้กับลูกค้า บริการคลังสินค้าและบัตรผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ วางแผนและ พัฒนารวมทั้งบริหารระบบขุมสายและโครงข่ายโทรศัพท์ ประสานงานเปิดปีดวงจรทั้งใน

  คุณสมบัติ
 • ปริญญา / โทรคมนาคม /อิเล็กทรอนิกส์
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายคดี
1 อัตรา

      ฝ่ายคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบอกกล่าว ทวงถาม รวบรวมพยานหลักฐาน ดำเนินคดีและ บังคับคดี ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และหาผู้รับผิดทางแพ่ง ให้ดำปรึกษาทางกฎหมายแก1พนักงานและลูกจ้าง ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ติดตามควบคุมกำกับดูแลให้ คู่สัญญาดำเนินการตามที่ระบุในสัญญา รวมถึง สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับคู่สัญญา ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสัญญา สนองตอบนโยบายองค์กร และรักษา ไว้ซึ่งผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา, พิมพ์งาน, ถ่ายเอกสาร, จัดเอกสารเกี่ยวกับกฏหมาย และไปศาล

  คุณสมบัติ
 • นิติศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
 • นิติศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายบัญชีการเงิน
4 อัตรา

      มีหน้าที่ความรับผิดขอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ บันทึก ควบคุมการจัดทำบัญขีการเงินให้ถูกต้อง ครบล้วนและเป็นไปตามกฎหมายบัญขี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จัดเตรียมและวิเคราะห์งบการเงิน รวมทั้งข้อมูลทางต้านบัญขีเสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายไต้จากการรับชำระเงิน ตรวจสอบการบันทึกบัญขีสินทรัพย์ และดำเนินการบริหารต้านภาษีอากร การปฏิบัติต้านภาษีอากรให้เป็นไปตาม กฎหมายภาษีอากรที่กำหนด ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงานต้านการเงินและบัญขีของ บริษัท สัมปทาน DTAC ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา พัฒนาระบบงานตรวจสอบการดำเนินงานของ บริษัทสัมปทาน DTAC รวมทั้งศึกษา พัฒนาระบบบัญชีการเงินและภาษีอากรให้ทันสมัยและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สนองตอบ นโยบายองค์กร 1. ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายที่ CAT จ่าย ว่าสามารถนำมาถือเป็นรายจ่ายทางภาษีได้หรือไม่ 2. ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำคำตอบ/ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติทางภาษีอากรและจัดทำเอกสารทางการเงินให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน CAT

  คุณสมบัติ
 • ป.ตรี/ปวส. สาขาวิชาการบัญชี
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล (มต.)
3 อัตรา

      มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจสื่อสารข้อมูล บริการเกตเวย์ และบริการเสริม อื่นๆ วางแผนกลยุทธ์ต้านการพัฒนาบริการสื่อสารข้อมูล บริการเกตเวย์ และบริการเสริมอื่นๆ พัฒนาธุรกิจสื่อสาร ข้อมูล และบริการเกตเวย์ โดยน่ารูปแบบการให้บริการใหม่ๆ มาประยุกต์ใข้ รวมทั้ง การ Bundle Service สร้าง พันธมิตรทางธุรกิจ โดยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการร่วมให้บริการสื่อสารข้อมูล และบริการเกตเวย์ กับ หน่วยงานโทรคมนาคมทั้งในและระหว่างประเทศ รวมถึงผู้ค้าและผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม และบริการเสริม อื่นๆ ปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจสื่อสารข้อมูล บริการเกตเวย์ และบริการเสริมอื่นๆ วิเคราะห์ต้นทุน การ ลงทุน รวมทั้งกำหนดเบีาหมายรายไต้และรายจ่าย บริการสื่อสารข้อมูล บริการเกตเวย์ และบริการเสริมอื่นๆ ให้ เหมาะสม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ สื่อสารข้อมูล บริการ เกตเวย์ และบริการเสริมอื่นๆ สนองตอบนโยบายองค์กร และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของ องค์กรเป็นหลัก

  คุณสมบัติ
 • ลักษณะงานที่ต้องการให้นักศึกษาทำ คือ แปลงเอกสารเข้าสู่ระบบ Cloud
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร (ผก.)
4 อัตรา

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ริเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อ กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กร การจัดทำแผนธุรกิจ และ Strategy Map ระดับองค์กร การจัดทำแผนปฏิบัติ งานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Action Plan) การพิจารณาการดำเนินการด้านยุทธศาสตร์ตามระบบ SEPA การเชื่อมโยงการบริหารจัดการตามระบบ EVM การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการดัดสินใจของ ผู้บริหาร รวมถึง การศึกษาริเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจใหม่ การสร้างเครือข่ายพัฒนาธุรกิจร่วมกับ พันธมิตร คู่ค้าใหม่ และการควบรวมกิจการ อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการศึกษาความเป็นไปได้ และวิเคราะห์ด้าน วิศวกรรมเพื่อพิจารณาการลงทุนให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ จัดทำโครงการลงทุน และควบคุมติดตามให้ สอดคล้องตามแผนงาน โครงการลงทุน และทิศทางการดำเนินธุรกิจของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตลอดจน การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวช้องกับ การจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

  คุณสมบัติ
 • 2. บริหารจัดการงานด้านเอกสาร
กรอกใบสมัคร

12345...หน้าถัดไป