Bootstrap Case

บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในแต่ละหน่วยงานดังนี้
สำนักตรวจสอบภายใน (ตส.)
2 อัตรา

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบทานและประเมินความเสี่ยงรวมถึงประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศขององค์กร

  คุณสมบัติ
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์
กรอกใบสมัคร

ศูนย์มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ศญ.)
2 อัตรา

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

  คุณสมบัติ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ไฟฟ้าสื่อสาร ด้าน Solfware
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ญอ.)
6 อัตรา

      มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร ประกอบด้วย งานการประชุมและจัดทำ รายงานผลการประเมินผู้นำระดับสูงตามระบบประเมินผล (SEPA) งานการกุศลและสาธารณประโยชน์ งานรับเรื่องร้องเรียน งานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอก งานอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ งานวิเทศสัมพันธ์

  คุณสมบัติ
 • นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายโยธาและขนส่ง (ธอ.)
31 อัตรา

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบสถาปัตยกรรม งานด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสุขาภิบาล ดำเนินการควบคุมดูแลติดตั้ง ตรวจซ่อมบำรุงรักษา ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ระบบสาธารณูปโภคอาคารบางรัก หลักสี่ นนทบุรี ประมาณการราคาอาคาร สำนักงาน บ้านพัก งานให้บริการยานพาหนะแก่หน่วยงานต่างๆ

  คุณสมบัติ
 • ปวช. หรือ ปวส. หรือปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์, บัญชี ฝึกงานด้านงานสารบรรณ งานพัสดุ (งานซื้อ/งานจ้าง) งานงบประมาณ
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (ปต.)
8 อัตรา

      มีหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานการบริหารแบรนด์องค์กร การประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาดบริการต่างๆ รวมถึงการบริหารแผนงานและดำเนินโครงการ CSR ให้สอดคล้องกับ ทิศทางการดำเนินธุรกิจและให้สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านภาพลักษณ์องค์กร การตลาดและการขายของหน่วยงานที่ดูแลลูกค้าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย เพื่อเผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม และหรือผ่านระบบสื่อสาร CAT Channel/ Internet Radio / Digital Signage / สื่ออื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

  คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์/สังคมศาสตร์ ฝึกงานด้านการออกแบบโฆษณา (Graphic Design) งานผลิตสื่อโฆษณา (VDO) ให้บริการติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายปลายทาง ให้บริการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงระบบ Web Casting จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR และงานประชาสั
กรอกใบสมัคร

หน้าที่แล้ว12345...หน้าถัดไป