Bootstrap Case

บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในแต่ละหน่วยงานดังนี้
สำนักตรวจสอบภายใน (ตส.)
2 อัตรา

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบทานและประเมินความเสี่ยง รวมถึงประเมินความ เพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และระบบ สารสนเทศขององค์กร กิจกรรม หรือหน่วยงานที่ตรวจสอบในประเด็นที่เกี่ยวกับความเชื่อถือได้ และความ ครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการดูแลรักษาสินทรัพย์

  คุณสมบัติ
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์
กรอกใบสมัคร

ศูนย์มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ศญ.)
2 อัตรา

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอัน จะทำให้เกิดการประสบอันตราย หรือเจ็บปวยอันเนื่องจากการทำงาน การเจ็บปวยนอกงาน ควบคุมบีองกัน อัคคีภัย อุบัติภัย และภัยพีบัติร้ายแรง ส่งเสริมดูแลและให้ความเด้านสุขภาพ การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานด้านต่างๆ สนองตอบนโยบายองค์กร และรักษาไว้ซึ่ง ผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ไฟฟ้าสื่อสาร ด้าน Solfware
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท (ลอ.)
6 อัตรา

      มีหน้าที่ความรับผิดขอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของบริษัท ประกอบด้วย งานรับรองอำนวยความ สะดวกแก,คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท งานประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง งานการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำข้อมูลบริษัท ข้อมูลกรรมการบริษัท การประเมินผล คณะกรรมการบริษัท การดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานชุด ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง งานติดตามผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับมติของคณะกรรมการบริษัท และมติ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท งานประชุมผู้บริหาร งานจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (OPR) รายงานผล การตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง (SAR) จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง (OFIs) แผนพัฒนาและปรับปรุง องค์กร (OFIs Roadmap) ของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) หมวดที่ 1 การน่าองค์กร งานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอก งานการกุศลและสาธารณประโยฃน์ งานวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งสนองตอบนโยบายองค์กร

  คุณสมบัติ
 • นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายโยธาและขนส่ง (ธอ.)
31 อัตรา

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบสถาบีตยกรรม งานด้านริศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสุขาภิบาล ดำเนินการควบคุมดูแลติดตั้ง ตรวจซ่อมบำรุงรักษา ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ระบบสาธารณูปโภคอาคารบางรัก หลักสี่ นนทบุรี ประมาณการราคาอาคาร สำนักงาน บัานพัก งานให้บริการยานพาหนะแก่หน่วยงานต่างๆ งานผลิตและ1ซ่อมอุปกรณ์สนับสนุนงานติดตั้ง บำรุงรักษาด้านโทรคมนาคม ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ จัดทำ ควบคุมระบบการเงินและบัญชี การจัดซื้อ/ จัดจ้างเกี่ยวกับ งานก่อสร้าง งานระบบ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงาน และงานอื่นๆ ตามที่ใด้รับมอบหมาย สนองตอบ นโยบายองค์กร และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ชององค์กรเป็นหลัก และปฏิบัติงานอื่นตามทึ๋!ด้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
 • ปวช. หรือ ปวส. หรือปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์, บัญชี ฝึกงานด้านงานสารบรรณ งานพัสดุ (งานซื้อ/งานจ้าง) งานงบประมาณ
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (ปต.)
8 อัตรา

      มีหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การประซาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร การบริหารแบรนด์องค์กร การบริหารงานความรับผิดชอบต่อสังคม วางแผนและดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และ สนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดงานสารสนเทศ การจัดทำวารสาร เอกสารเผยแพร่ และการผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ รวมถึง Digital Media เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก ผ่าน Traditional Media Channel และ Online Media Channel อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สนองตอบนโยบายองค์กร และรักษาไว้ซื่ง ผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์/สังคมศาสตร์ ฝึกงานด้านการออกแบบโฆษณา (Graphic Design) งานผลิตสื่อโฆษณา (VDO) ให้บริการติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายปลายทาง ให้บริการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงระบบ Web Casting จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR และงานประชาสั
กรอกใบสมัคร

หน้าที่แล้ว12345...หน้าถัดไป