Bootstrap Case

บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในแต่ละหน่วยงานดังนี้
ฝ่ายบริหารประสบการณ์และความสัมพันธ์ลูกค้า (สธ.)
3 อัตรา

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ การวางแผนและกำหนดแนวทางบริหารความสัมพันธ์และการสร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าภาครัฐ องค์กรเอกชน และรายย่อยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่น บริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าในการจัดทำกลยุทธ์และโปรแกรมแคมเปญสร้างความสัมพันธ์ที่ประทับใจให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับโครงสร้างของลูกค้าแต่ละกลุ่มเพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้า รวมทั้งการจัดทำ รวบรวมปรับปรุง เพิ่มเติมฐานข้อมูลลูกค้าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติตามประเภทลูกค้า เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจได้ทันเหตุการณ์

  คุณสมบัติ
 • บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สถิติ, สาขาการตลาด
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (วต.)
25 อัตรา

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการศึกษา ติดตามเทคโนโลยีเพื่อนำมาวิจัยและพัฒนาบริการของ บมจ. กสท โทรคมนาคม บริหารจัดการวิจัยและพัฒนาบริการทางด้านโทรคมนาคมโดยดำเนินการพัฒนาเองภายใน องค์กรหรือร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ควบคุมดูแลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน การให้บริการใหม่ ตลอดจนการติดตามเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาให้เกิดรูปแบบการให้บริการใหม่ ควบคุมดูแลการเจรจาตกลงเรื่องลิขสิทธิ์การแบ่งผลประโยชน์และจัดทำข้อตกลงกับผู้วิจัยเพื่อนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

  คุณสมบัติ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม ฝึกงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ (Lap Room) ต้องการนักศึกษาฝึกงานชาวต่างชาติ
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ศต.)
16 อัตรา

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลบริการ Cloud service บริการ Data center บริการ Facility Management (FM) และบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการทำการตลาดธุรกิจ Cloud และ Data center การสนับสนุนการขาย การศึกษาข้อมูลด้านตลาด การพัฒนาธุรกิจ การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

  คุณสมบัติ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เพศหญิง) รับจำนวน 8 อัตรา
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายบริการหน่วยงานภาครัฐ (รต.)
12 อัตรา

      มีหน้าที่จัดทำแผนการขาย ประสานงานกับลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความต้องการใช้งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รวมทั้งงบประมาณในแต่ละปี พัฒนาและนำเสนอโซลูชั่นที่รวมบริการโทรคมนาคมต่างๆ ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม กับสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับกลุ่มลูกค้าภาครัฐติดตามและบริหารจัดการแผนงานการให้บริการให้เป็นไปตามที่ตกลงในสัญญา ร่วมกำหนดเป้าหมายยอดขายกลุ่มลูกค้าภาครัฐทั่วประเทศ

  คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/บริหารธุรกิจ/การตลาด/การจัดการทั่วไป รับนักศึกษาระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป 2 อัตรา
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการตลาดลูกค้ารายย่อย (ยต.)
10 อัตรา

      มีหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และแผนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยเพื่อให้การขาย และการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายและยอดขาย และยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า ให้ข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นเกี่ยวกับลูกค้า หรือมีหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย จัดทำแผนการขายเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้แก่ บริการสื่อสารข้อมูล, อินเทอร์เน็ต/VAS, IT Security, e-Business, IDC/Cloud, My บริการ EDI, CAT CA บริการโทรศัพท์ และจำหน่ายบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อย รวมทั้งแสวงหาและร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายฐานการให้บริการทั่วประเทศ

  คุณสมบัติ
 • บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สถิติ มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะการขาย ให้บริการลูกค้า บุคลิกร่าเริง แจ่มใส อดทนต่องาน
กรอกใบสมัคร

หน้าที่แล้ว12345...หน้าถัดไป