Bootstrap Case

บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในแต่ละหน่วยงานดังนี้
ฝ่ายบริหารประสบการณ์และความสัมพันธ์ลูกค้า (สต.)
3 อัตรา

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารฐานข้อมูลลูกค้าโดยจัดทำข้อมูลความต้องการในเชิงลึกฃองกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม วิเคราะห์ ออกแบบ ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมาระบุความคาดหวังและเส้นทางประสบการณ์ ที่ดีตามความต้องการของลูกค้า ร่วมดูแลและพัฒนาระบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าให้ ถูกต้องและทันสมัย ดำเนินการพัฒนาระบบจัดการงานขาย กระบวนการขาย กำหนดรูปแบบมาตรฐานค้าน การขาย ให้เกิดความคล่องตัวอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการข้อมูลค้านการตลาดและ บริการ และบูรณาการข้อมูลจากระบบต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงเพื่อนำมาสนับสนุนและเพิ่มประลิทธิภาพงานต้าน การขาย วิเคราะห์ บริหารช่องทาง และประเมินมาตรฐานการให้บริการ ณ สำนักงานบริการหรือ Touch Point ต่างๆ เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ ความคาดหวังและเส้นทางบริหารประสบการณ์ โดยกำหนดแผนระยะยาว/ แผนปฏิบัติการ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างและบริหารประสบการณ์ที่ดี บริหารสำนักงานบริการ เพื่อส่งเสริม การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

  คุณสมบัติ
 • บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สถิติ, สาขาการตลาด
กรอกใบสมัคร

ศูนย์นวัตกรรม (ศว.)
25 อัตรา

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อนำมาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมในด้านเทคโนโลยี ด้านคุณภาพบริการ ศึกษาและวิจัยตลาดรวมถึงแนวโน้มและทิศทางชอง บริการ ด้วยเครื่องมือดิจิหัล แอปพถึเคซั่นต่างๆ โดยใช้ข้อมูลเชิงดิจิหัล ให้ข้อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวช้องเพื่อ ประโยชน์ต่อธุรกิจของ บมจ. กสท โทรคมนาคม และประยุกต่ใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อรองรับบริการใหม่ และเพื่อ ปรับปรุงคุณภาพบริการ รวมทั้งสามารถจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการให้หน่วยงานภายในและภายนอก สนองตอบนโยบายองค์กร และรักษาไวัซี่งผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม ฝึกงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ (Lap Room) ต้องการนักศึกษาฝึกงานชาวต่างชาติ
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล (ศด.)
16 อัตรา

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลระบบสำหรับให้บริการ Data Center บริการ Internet Gateway/Exchange และ บริการ Facility Management (FM) ซึ่งรวมถึงการเปีดบริการ ปีดบริการ การ แก้ปีญหา สนับสนนให้ข้อมูลการจัดหาอุปกรณ์ หรือ Solution ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ และการควบคุม ดูแล บำรุงรักษาระบบ Infrastructure ต่างๆ ทั้ง Hardware และ Software ที่เกี่ยวช้องในการให้บริการ สนองตอบ นโยบายองค์กร และรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับจำนวน 8 อัตรา
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายบริการหน่วยงานภาครัฐ (รต.)
12 อัตรา

      มีหน้าที่จัดทำแผนการขาย ประสานงานกับลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความ ต้องการใช้งานทางค้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งงบประมาณในแต่ละปี พัฒนาและนำเสนอ โซลูชั่นที่รวมบริการโทรคมนาคมต่างๆ ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม กับสินค้าและบริการค้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารให้กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม พิจารณาน่าเสนอค่าใช้บริการที่เป็นไปได้ โปรโมชันที่เหมาะสม โครงสร้างค้นทุน และควบคุมกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประสานงานกับหน่วยงานค้าน ปฏิบัติการ ไค้แก่ สายงานธุรกิจดิจิทัล สายงานปฏิบัติการ สายงานสื่อสารไร้สาย และกลุ่มผลิตภัณฑ์ สายงาน การตลาดและบริการ เพื่อพัฒนาโซลูชั่นให้ตรงกับข้อกำหนดของลูกค้า คำเนินการพัฒนาโซลูชันจากผลิตภัณฑ์ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือจัดซื้อจากผู้ผลิตภายนอกควบคุมและติดตามการพัฒนาโซลูชั่นจนจบกระบวนการ ให้ไค้ตามที่วางแผนไว้ คำเนินการยื่นข้อเสนอเจรจาปิดการขายกับลูกค้า คำเนินการจัดเตรียมข้อมูลทางเทคนิค เพื่อให้หน่วยงานดูแลผลิตภัณฑ์จัดหาบริการเพื่อการส่งมอบต่อไป

  คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/บริหารธุรกิจ/การตลาด/การจัดการทั่วไป รับนักศึกษาระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป 2 อัตรา
กรอกใบสมัคร

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สป.(กท))
10 อัตรา

      หน้าที่ดำเนินงานขายและการตลาดในผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การขายตรงให้สอดคล้องกับ นโยบายส่วนกลางจากสายงานการตลาดและบริการ โดยรับเป๋าการขายแบ่งตามกลุ่มลูกค้า ได้แก่ ลูกค้ารายย่อย ดำเนินงานต้านเทคนิค คุณภาพโครงข่ายและการให้บริการของ สอดคล้องกับนโยบายจากหน่วยงานต้าน ปฏิบัติการส่วนกลาง บริหารจัดการงานสนับสนุนต่างๆ ของพื้นที่ส่วนกลางที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานจัดซื้อ งานธุรการ และงานสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตอำนาจ ที่ไต้รับมอบหมายจากส่วนกลาง สนองตอบ นโยบายองค์กร และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
 • บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สถิติ มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะการขาย ให้บริการลูกค้า บุคลิกร่าเริง แจ่มใส อดทนต่องาน
กรอกใบสมัคร

หน้าที่แล้ว12345...หน้าถัดไป