Bootstrap Case

บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในแต่ละหน่วยงานดังนี้
ฝ่ายขายลูกค้าเอกชน (อต.)
16 อัตรา

      มีหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ นโยบายโดยจัดทำแผนการขายเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้แก่ กลุ่มบริการสื่อสารข้อมูล อินเทอร์เน็ต/VAS IT Security e-Business IDC/Cloud My รวมทั้งกลุ่มลูกค้าบริการ EDI CAT CA กลุ่มบริการโทรศัพท์ และจำหน่ายบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศให้กับทุกกลุ่มลูกค้าธุรกิจเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Business Group) รวมทั้งแสวงหาและร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายฐานการให้บริการ ประสานงานกับกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ สายงานโครงข่าย หรือ สายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขายให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ให้บริการหลังการขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเอกชน

  คุณสมบัติ
 • รับนักศึกษา ฝึกงานปกติ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/การจัดการ หหรือทุกสาขาวิชา รับจำนวน 8 อัตรา
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายขายผู้ประกอบการ (กต.)
5 อัตรา

      มีหน้าที่ดำเนินงานด้านการขายสินค้าและบริการโทรคมนาคมทั้งบริการสื่อสารข้อมูลและบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (ขายส่ง) รวมทั้งโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประกอบการและตัวแทนการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการด้านการซื้อสินค้าและบริการสื่อสารข้อมูลรวมทั้งโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง จากผู้ให้บริการภายในประเทศให้กับลูกค้าที่รับผิดชอบและจากผู้ให้บริการระหว่างประเทศให้กับฝ่ายขายต่างๆ จัดทำและบริหารสัญญาซื้อ/ขาย สัญญาการให้บริการที่จัดทำร่วมกับผู้ประกอบการ

  คุณสมบัติ
 • บริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เพศหญิง) บริหารธุรกิจ (ญ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ช, ญ) บริหารธุรกิจ (ช)
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายชุมสายโทรศัพท์ (ทข.)
10 อัตรา

      มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านปฏิบัติการระบบชุมสายโทรศัพท์ทั้งระหว่างประเทศ และชุมสายโทรศัพท์ในประเทศรวมถึงชุมสายโทรศัพท์ภายในของ กสท ทั้งแบบ TDM และ VoIP บริหารจัดการงานด้านระบบข้อมูลและสารสนเทศ ตรวจสอบบำรุงรักษา แก้ไข Software & Hardware ของระบบฐาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบชุมสาย และบริการเสริมต่าง ๆ ให้สามารถบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ตลอดจน ตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ของบริการโทรศัพท์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก กสท รวมถึงการตรวจสอบค้นหาและวิเคราะห์การเรียกใช้งานโทรศัพท์ที่มีลักษณะผิดปกติ สนองตอบนโยบายองค์กร และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม รับปริญญาตรี 9 อัตรา ปวช.(อิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรม (วข.)
8 อัตรา

      มีหน้าที่บริหารจัดการวางแผน ออกแบบงานด้านวิศวกรรมโครงข่ายระบบสื่อสัญญาณโครงข่าย ระบบสื่อสารข้อมูล ระบบชุมสายโทรศัพท์และระบบสนับสนุนทางเทคนิคต่างๆ ศึกษาเทคโนโลยีวิชาการมาตรฐานด้านอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบสนับสนุนทางเทคนิค รวมทั้งระบบงานด้านซอฟท์แวร์และบริการโทรคมนาคมต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ให้มีคุณภาพบริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล

  คุณสมบัติ
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์ ฝึกงานด้านการวางแผนพัฒนาโครงข่าย ออกแบบด้านวิศวกรรมสื่อสัญญาณ ออกแบบงานด้านวิศวกรรมโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในระดับ Access ออกแบบงานด้านวิศวกรรมโครงข่าย IP Core Network
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายสื่อสารข้อมูล (มข.)
10 อัตรา

      มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานควบคุมดูแลการแก้ไขปัญหา การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสื่อสารข้อมูล บริหารจัดการงานเชื่อมโยง ประสานงาน ทดสอบ ติดตั้ง เปิดให้บริการวงจรเช่าความเร็วสูงในประเทศและต่างประเทศ ควบคุมดูแลการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในการติดตั้ง แก้ไข วงจรและอุปกรณ์ ประสานงานการแก้ไขปัญหาการให้บริการสื่อสารข้อมูล ควบคุมดูแลการแก้ไขปัญหา และเหตุขัดข้องต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหา ณ สำนักงานของผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทางโทรศัพท์ บริหารจัดการการประสานงานกับ Application partner เพื่อให้ข้อแนะนำในการติดตั้งควบคุมดูแลบำรุงรักษา

  คุณสมบัติ
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร ฝึกงานด้าน Data Communication, Solfware
กรอกใบสมัคร

หน้าที่แล้ว...23456หน้าถัดไป