Bootstrap Case

บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในแต่ละหน่วยงานดังนี้
ฝ่ายบริการหน่าวยงานเอกชน (อต.)
16 อัตรา

      มีหน้าที่จัดทำแผนการขายเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของ บมจ. กสท โทรคมนาคมให้กับ กลุ่มลูกค้าธุรกิจเอกซนทั้งในประเทศและต่างประเทศ แสวงหาและร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายฐานการ ให้บริการ หรือเพื่อจัดหาโซลูชั่นที่ลูกค้าต้องการ ประสานงานกับสายงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ ภายนอก เพื่อดำเนินการขายให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ให้บริการหลังการขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ลูกค้า เพื่อให้ยอดขาย รายไต้ และผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย บันทึกข้อมูลลูกค้าในระบบปัจจุบัน และนำเสนอ โชลูชั่นที่รวมบริการโทรคมนาคมต่างๆ ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม กับสินค้าและบริการต้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารหรือบริการอื่นๆ ให้กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโซลูชั่นให้ตรงกับข้อกำหนดของลูกค้า จัดเตรียมข้อมูลทางเทคนิคเพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลต้านผลิตภัณฑ์จัดหา บริการเพื่อการส่งมอบต่อไป ประสานงาน ควบคุมและติดตามการพัฒนาโซลูชั่นให้ไต้ตามที่วางแผนไว้จนจบกระบวนการ

  คุณสมบัติ
 • รับนักศึกษา ฝึกงานปกติ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/การจัดการ หหรือทุกสาขาวิชา รับจำนวน 8 อัตรา
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายบริการหน่วยงานผู้ประกอบการ (กต.)
5 อัตรา

      มีหน้าที่จัดทำแผนการขาย ดำเนินงานการขาย/ซื้อ/เข่าสินค้าและบริการโทรคมนาคมทั้งบริการ สื่อสารข้อมูล บริการอินเทอร์เน็ต บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล Content หรือที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประกอบการและตัวแทนการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง ฝ่ายขายต่างๆ ใน บมจ. กสท โทรคมนาคม บริหารจัดการ ควบคุม และขยาย POP รวมทั้งจุดเชื่อมต่อ ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต้านการขาย เพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์ต้านการซื้อ/ขาย/เช่า บริการโทรคมนาคม ประสานงานกับ Carrier และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องในการให้/ ร่วมให้บริการใหม่ๆ และ บริการเสริม กับ Carrier เสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการกำหนดอัตรา ค่าบริการ แสวงหาหรือร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริหารและพัฒนาพันธมิตร/บริษัทร่วมมือต้านการขายทั้งในและระหว่างประเทศ จัดทำและบริหารข้อตกลงหรือสัญญาซื้อ/ขาย/เช่า สัญญาการให้บริการหรือสัญญาพันธมิตรทาง ธุรกิจที่จัดทำร่วมกับผู้ประกอบการหรือพันธมิตร

  คุณสมบัติ
 • บริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เพศหญิง) บริหารธุรกิจ (ญ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ช, ญ) บริหารธุรกิจ (ช)
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายปฏิบัติการโทรศัพท์ (ศป.)
10 อัตรา

      มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านปฏิบัติการระบบชุมสายโทรศัพท์ทั้งระหว่างประเทศ และชุมสายโทรศัพท์ในประเทศรวมถึงชุมสายโทรศัพท์ภายในของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ทั้งแบบ TDM และ VoIP บริหารจัดการงานด้านระบบข้อมูลและสารสนเทศ ตรวจสอบบำรุงรักษา แก้ไข Software & Hardware ของระบบชุมสาย และบริการเสริมต่างๆ ให้สามารถบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ของบริการโทรศัพท์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก บมจ. กสท โทรคมนาคม รวมถึงการตรวจสอบค้นหาและวิเคราะห์การเรียก ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบชุมสาย และบริการเสริมต่างๆ ให้สามารถบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจน ตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ของบริการโทรศัพท์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก บมจ. กสท โทรคมนาคม รวมถึงการตรวจสอบค้นหาและวิเคราะห์การเรียกใช้งานโทรศัพท์ที่มีลักษณะผิดปกติ สนองตอบนโยบายองค์กร และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม รับปริญญาตรี 9 อัตรา ปวช.(อิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรม (วป.)
8 อัตรา

      มีหน้าที่บริหารจัดการวางแผน ออกแบบงานด้านวิศวกรรม โครงข่ายระบบสื่อสารข้อมูล ระบบ ขมสายโทรศัพท์ ระบบสื่อสัญญาณโทรคมนาคม ข่ายสายเคเบิล ระบบสื่อสัญญาณผ่านดาวเทียม ท่อร้อยสาย เคเบิลโต้ดิน ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบซอฟท์แวร์ ระบบสนับสนุนทางเทคนิคต่างๆ ระบบ Facility ของ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบฐานข้อมูล ระบบติดตามและประเมินผลคุณภาพโครงข่ายระบบสื่อสารข้อมูล ศึกษา เทคโนโลยีวิชาการมาตรฐานด้านอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบสนับสนุนทางเทคนิค รวมทั้งระบบงาน ต้านซอฟท์แวร์และบริการโทรคมนาคมต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ให้มีคุณภาพบริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานโครงข่าย (Network utilization) และวางแผนการจัดทำโครงการ/แผนงานหลักด้าน โครงข่าย (Network Master Plan) ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวช้องเพื่อรองรับการให้บริการตามโครงการ/แผนงานต่างๆ ขององค์กร จัดทำข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างขยายโครงการ

  คุณสมบัติ
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์ ฝึกงานด้านการวางแผนพัฒนาโครงข่าย ออกแบบด้านวิศวกรรมสื่อสัญญาณ ออกแบบงานด้านวิศวกรรมโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในระดับ Access ออกแบบงานด้านวิศวกรรมโครงข่าย IP Core Network
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล (ขป.)
10 อัตรา

      มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานควบคุมดูแลการแก้ไขปัญหา การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สื่อสารข้อมูล บริหารจัดการงานเชื่อมโยง ประสานงาน ทดสอบ ติดตั้ง เปิดให้บริการวงจรสื่อสารข้อมูล อินเทอร์เน็ตองค์กร อินเทอร์เน็ตรายย่อย บริการ wifi หรือวงจรอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง ควบคุมดูแลการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวช้องในการติดตั้ง แค้!ข วงจรและอุปกรณ์ ควบคุมดูแลการใช้และบริหารสินทรัพย์วงจรสื่อสาร ข้อมูล อินเทอร์เน็ตองค์กร อินเทอร์เน็ตรายย่อย บริการ wifi หรือวงจรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมจัดทำข้อมูลบัญชี สินทรัพย์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงรายละเอียดสินทรัพย์ ควบคุมดูแลการออกแบบระบบเทคโนโลยี ข้อมูลทางเทคนิค แนะน้าการใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูล อินเทอร์เน็ตองค์กร อินเทอร์เน็ตรายย่อย บริการ wifi หรือวงจรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และประสานงานการแก้ไขปัญหาการให้บริการวงจรสื่อสารข้อมูล อินเทอร์เน็ตองค์กร อินเทอร์เน็ตรายย่อย บริการ wifi หรือวงจรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลการแก้ไขปัญหา และเหตุขัดข้องต่างๆ

  คุณสมบัติ
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร ฝึกงานด้าน Data Communication, Solfware
กรอกใบสมัคร

หน้าที่แล้ว...23456หน้าถัดไป