Bootstrap Case

บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในแต่ละหน่วยงานดังนี้
ฝ่ายควบคุมโครงข่าย (คป.)
18 อัตรา

      มีหน้าที่ เป็นศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ ติดตั้ง ปรับปรุง ทดสอบ บำรุงรักษา ตรวจสอบและซ่อม บำรุงอุปกรณ์โครงข่ายสื่อสัญญาณ ให้มีคุณภาพบริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล บริหารจัดการ กำหนดเส้นทาง เชื่อมโยง ทดสอบ วงจรสื่อสัญญาณ ผ่านโครงข่ายสื่อสัญญาณหลัก ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งอุปกรณ์โครงข่าย สื่อสัญญาณหลักชอง บมจ. กสท โทรคมนาคม ที่ติดตั้งตาม POP ในต่างประเทศ ผ่านระบบบริหารจัดการ โครงข่าย พัฒนา ออกแบบ ปรับปรุง ขยาย ติดตั้งโครงข่ายสื่อสัญญาณหลัก และโครงข่ายที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน ตรวจสอบ บำรุงรักษา แก้ไขเหตุขัดข้องวงจร ของโครงข่ายสื่อสัญญาณหลัก ให้มีคุณภาพการให้บริการเป็นไปตาม มาตรฐานสากลและที่บริษัทกำหนด วิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุง และจัดทำแผนการสำรองวงจร (Network Restoration Plan) ชองโครงข่ายสื่อสัญญาณหลักทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สำรวจ ออกแบบ เพื่อการสร้าง และปรับปรุง ข่ายเชื่อมโยงวิทยุคมนาคม ปฏิบัติการ ตรวจสอบ ซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบวิทยุไมโครเวฟ ปฏิบัติการงานถ่ายทอด รับ - ส่ง สัญญาณ

  คุณสมบัติ
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม/คอมพิวเตอร์ (เน้นโทรคมนาคม) ฝึกงานด้านระบบสื่อสัญญาณ SDH และ DWDM
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย (ปร.)
24 อัตรา

      มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล ซ่อมแซมแก้ไขเหตุขัดข้องชองอุปกรณ์ระบบ ชุมสาย (Core Network Subsystem) ระบบ Real Time Charging อุปกรณ์สำหรับให้บริการเสริม (Value Added Services) ระบบสถานีฐาน (Base station Subsystem) อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ (Transmission) ที่ เกี่ยวข้องของระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโครงข่ายวิทยุคมนาคม และระบบวิทยุเรือ (ระบบโครงข่าย สื่อสารไร้สาย) รวมถึง การจัดทำรายงานต้านคุณภาพบริการ (Quality of Service) งานปรับแต่งระบบโครงข่าย สื่อสารไร้สาย (RF Optimization) งานประสานงานและร่วมดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ระบบชุมสาย การ Roaming ตั้งในและต่างประเทศ งานบริหารจัดการโครงข่าย และติดตามตรวจสอบสินทรัพย์ที่รับมอบจาก บริษัทสัมปทาน เพื่อนำสินทรัพย์ที่ยังสามารถใช้งานไปหาประโยชน์ (Infrastructure sharing) การประสานงาน เจ้าของพื้นที่หรืออาคารเพื่อดำเนินการในเรื่องสัญญาเช่าพื้นที่ตั้งสถานีโครงข่ายหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติ
 • 1) Service Operation ทางด้านเครือข่ายระบบ my 2) RF Optimization, Transmission, POI รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์/โทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 16 อัตรา 2) ปวส. สาขาวิชาบัญชี/เลขานุการหรือบริหารธุรกิจ จำนวน 8 อัตรา
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายขายและตลาดสื่อสารไร้สาย (ตร.)
2 อัตรา

      หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ กำหนด กลยุทธ์และแผนการตลาด กำหนดอัตราค่าใช้บริการ/แพ็คเกจโปรโมชั่นและแผนส่งเสริมการขาย และแพ็คเกจ บริการเสริมต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลของคู่แข่งในอุตสาหกรรม ดำเนินงานสนับสนุนการขายที่เกี่ยวช้อง จัดทำแผนสื่อสารการตลาดที่สอดคล้องกับแผนการตลาดและโปรโมชั่น ต่างๆ รวมทั้งงานบริหารลื่อออนไลน์รับผิดชอบในการขยายและดูแล Social Community Website และสื่ออื่นๆ จัดหาพันธมิตรซ่องทางในการจัดจำหน่าย จัดหาพันธมิตรช่องทางในการเติมเงิน บริหารผลตอบแทนผู้จัดจำหน่าย งานกำหนดกลยุทธ์บริหารความสัมพันธ์และจัดทำฐานระบบข้อมูลลูกค้า ตรวจสอบข้อมูลบริการและการใช้งาน บริหารคลังสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย บริหารจัดการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการปรับปรุงบริหาร จัดการกระบวนการธุรกิจให้สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจ รวมทั้งการศึกษา ติดตาม การดำเนินงาน การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

  คุณสมบัติ
 • รับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ทุกสาขา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานดังกล่าว
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร (อท.)
6 อัตรา

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา บริหารจัดการ และ ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ องค์กรให้เหมาะสมกับการใช้งาน และตอบสนองแก่กระบวนการทำงานทางธุรกิจ โดยให้บริการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพี่อการติดต่อสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้บริการระบบเครือข่ายและบริการที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งการ จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และรวมถึงการ ให้บริการติดทั้ง ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์ปลายทางที่ใช้งานทั่วไป ในสำนักงานส่วนกลาง และที่ใช้ในบริการของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพี่อบริหารองค์กร ติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สนองตอบนโยบายองค์กร และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
 • รับปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานดังกล่าว
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ทบ.)
2 อัตรา

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ศึกษาและจัดทำแผนด้าน ทรัพยากรบุคคล งานด้าน Employee Relation จัดทำโครงสร้างองค์กรและวางแผนอัตรากำลัง พัฒนาโครงสร้าง เงินเดือน/ค่าจ้างที่เหมาะสม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการสรรหา แต่งตั้ง โยกยาย เลื่อนตำแหน่ง ถอดถอน การให้ทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ การรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน หน่วยงานต่างๆ ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม รวมทั้งดำเนินการและพัฒนาข้อมูลด้านบุคคลผ่านระบบสารสนเทศ สนองตอบนโยบายองค์กร และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/การจัดการทั่วไป/การบริหารทรัพยากรมนุษย์
กรอกใบสมัคร

หน้าที่แล้ว...23456หน้าถัดไป