Bootstrap Case

บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในแต่ละหน่วยงานดังนี้
ฝ่ายควบคุมโครงข่าย (คข.)
18 อัตรา

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการ กำหนดเส้นทาง เชื่อมโยง ทดสอบ เปิด - ปิด วงจรสื่อสัญญาณ ผ่านโครงข่ายสื่อสัญญาณหลัก ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งอุปกรณ์โครงข่ายสื่อสัญญาณหลัก ที่ติดตั้งตาม POP ในต่างประเทศ ผ่านระบบบริหารจัดการโครงข่าย พัฒนา ออกแบบ ปรับปรุง ขยาย ติดตั้งโครงข่ายสื่อสัญญาณหลัก และโครงข่ายที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน ตรวจสอบ บำรุงรักษา แก้ไขเหตุขัดข้องวงจร ของโครงข่ายสื่อสัญญาณหลัก ให้มีคุณภาพ การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล

  คุณสมบัติ
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม/คอมพิวเตอร์ (เน้นโทรคมนาคม) ฝึกงานด้านระบบสื่อสัญญาณ SDH และ DWDM
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายโครงข่ายภายในประเทศ (นข.)
20 อัตรา

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล การติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา ระบบ และอุปกรณ์ เพื่อการให้บริการ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย บริหารจัดการ สำรวจ ออกแบบ เพื่อการสร้างและปรับปรุงแนวเส้นทางเคเบิลใยแก้ว เคเบิลทองแดง แนวท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน และข่ายเชื่อมโยงวิทยุคมนาคม ควบคุม ดูแล การติดตั้ง ปรับปรุง ตรวจสอบ ซ่อม และ บำรุงรักษา อุปกรณ์สื่อสัญญาณ อุปกรณ์วิทยุคมนาคม ระบบ Power Supply ระบบ Monitoring ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง และระบบ Security ระบบ Modem, Router, Codec

  คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม รับ 2 อัตรา ปวช. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ฝึกงานด้านการตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซ่ม แก้ไข บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รับ 18 อัตรา
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย (ปร.)
24 อัตรา

      มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการ ควบคุมดูแล ซ่อมแซมแก้ไขเหตุขัดข้องของอุปกรณ์ระบบ ชุมสาย (Core Network Subsystem) อุปกรณ์สำหรับให้บริการเสริม (Value Added Services) ระบบสถานีฐาน (Base Station Subsystem) อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ (Transmission) ที่เกี่ยวข้องของระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโครงข่ายวิทยุคมนาคม (ระบบโครงข่ายสื่อสารไร้สาย) รวมถึงการจัดทำรายงานด้านคุณภาพบริการ (Quality of Service) งานปรับแต่งระบบโครงข่ายสื่อสารไร้สาย (RF Optimization) งานประสานงานและร่วมดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ระบบชุมสาย การ Roaming ทั้งในและต่างประเทศ

  คุณสมบัติ
 • 1) Service Operation ทางด้านเครือข่ายระบบ my 2) RF Optimization, Transmission, POI รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์/โทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 16 อัตรา 2) ปวส. สาขาวิชาบัญชี/เลขานุการหรือบริหารธุรกิจ จำนวน 8 อัตรา
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายขายและตลาดสื่อสารไร้สาย (ตร.)
2 อัตรา

      มีหน้าที่บริหารจัดการด้านตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดำเนินการจัดทำแผนการตลาดและส่งเสริมการขาย กำหนดกลยุทธ์ตลาด กำหนดอัตราค่าบริการ กำหนดแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์จัดทำแผนสื่อสารการตลาด บริหารช่องทางการจำหน่าย บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) ตรวจสอบข้อมูลบริการและบริหาร กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงให้มีการจัดทำฐานระบบข้อมูลลูกค้า และการปรับปรุงบริหารจัดการกระบวนการธุรกิจ (Business Process)

  คุณสมบัติ
 • รับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ทุกสาขา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานดังกล่าว
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร (อท.)
6 อัตรา

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา บริหารจัดการ และ ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ องค์กรให้เหมาะสมกับการใช้งาน และตอบสนองแก่กระบวนการทำงานทางธุรกิจ โดยให้บริการระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ให้บริการระบบเครือข่ายและบริการที่ เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี สารสนเทศ และรวมถึงการให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์ปลายทางที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานส่วนกลาง

  คุณสมบัติ
 • รับปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานดังกล่าว
กรอกใบสมัคร

หน้าที่แล้ว...23456หน้าถัดไป