Bootstrap Case

บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในแต่ละหน่วยงานดังนี้
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ทบ.)
2 อัตรา

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ศึกษาและจัดทำแผนด้านทรัพยากรบุคคล งานด้าน Employee Relation จัดทำโครงสร้างองค์กรและวางแผนอัตรากำลัง พัฒนาโครงสร้างเงินเดือน/ค่าจ้างที่เหมาะสม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ถอดถอน การให้ทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการและพัฒนาข้อมูลด้านบุคคลผ่านระบบสารสนเทศ สนองตอบนโยบายองค์กร และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

    คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/การจัดการทั่วไป/การบริหารทรัพยากรมนุษย์
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายสวัสดิการและบริหารแรงงานสัมพันธ์ (สบ.)
1 อัตรา

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จ การบริการสินเชื่อสวัสดิการสงเคราะห์ การจัดทำระเบียบบุคคลและระเบียบสวัสดิการ การตรวจสอบเงินสวัสดิการและค่าตอบแทน การดำเนินการด้านวินัย รวมทั้งบริหารแรงงานสัมพันธ์ สนองตอบนโยบายองค์กร รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

    คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
กรอกใบสมัคร

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พบ.)
4 อัตรา

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในทุกสายงาน ทุกระดับ อย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถ มีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยการบริหารจัดการ ฝึกอบรมทั้งภายในองค์กร และการให้เข้ารับอบรม สัมมนา ดูงาน ประชุมทางวิชาการภายนอกทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ พัฒนารูปแบบบริหารสายอาชีพ (Career Management) และลักษณะความสามารถ (Competency) การอบรมรายบุคคล (Individual Development Plan) การบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent Management) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) และแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

    คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/บริหารทรัพยากรมนุษย์/ศิลปศาสตร์ IT Programmer, Graphic Design ฝึกงานที่ศูนย์นนทบุรี และหลักสี่
กรอกใบสมัคร

หน้าที่แล้ว...23456