Bootstrap Case

ประวัติ นิสิต/นักศึกษา

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน *
    

 
พุทธ    คริสต์    อิสลาม อื่นๆ


ลักษณะงานที่สนใจ


การศึกษา
 
 

ความรู้ ความสามารถ

*ถ้าแนบ Resume ไม่ต้องกรอกในส่วนนี้


หน่วยงานที่ต้องการฝึกงาน
           
 
*เงื่อนไขการรับสมัคร


*เอกสารที่ต้องแนบเป็นไฟล์ PDF หรือ image


หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งหลักฐานการสมัครฝึกงานมาอย่างครบถ้วนเท่านั้น